My Extra Thick Stepmom Emily Addison, Tony Profane